UKREPI ZA OMEJITEV ŠIRJENJA OKUŽBE S KORONAVIRUSOM
- V primeru znakov okužbe dihal (vročina, kašelj, težko dihanje) ostanite doma, zdravnika pa z bolezenskimi znaki seznanite po telefonu.
- Po zdravila v lekarno napotite zdravega svojca oziroma drugo zdravo osebo.
- Oseba, ki bo prevzela vaša zdravila v lekarni, naj bo seznanjena z vso terapijo, ki jo prejemate.
- V lekarni vzdržujte varnostno razdaljo (vsaj 1 meter).
Več si lahko preberete tukaj.

ZAPRI

Informacije javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda: 

Dolenjske lekarne Novo mesto, p.o.
Kandijska cesta 1
8000 Novo mesto

Odgovorna uradna oseba: mag. Miroslava Abazović, mag. farm., spec., direktorica
Datum prve objave kataloga: oktober 2012
Datum zadnje spremembe: 01. 01. 2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.dolenjske-lekarne.si

Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen preko spletnih strani javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto, v tiskani obliki pa se nahaja v prostorih uprave zavoda, na naslovu Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto, in ga na zahtevo prosilca posreduje pooblaščena oseba.


2. SPLOŠNI PODATKI O JAVNEM ZAVODU DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram zavoda in podatki o organizaciji

Kratek opis delovnega področja: Zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno službo, ki obsega preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili, sanitetnim materialom ter farmakološkimi sredstvi za zdravljenje in za varovanje zdravja. Preskrba z zdravili obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravili.

Poleg navedenega opravlja zavod še naslednje dejavnosti:

 • preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja;
 • izdajo veterinarskih zdravil;
 • izdelavo zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev ter njihovo preverjanje kakovosti;
 • izdelovanje kozmetičnih izdelkov;
 • opravljanje analiz kontrolno analiznega laboratorija;
 • svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil;
 • izvajanje mentorske dejavnosti za dijake in študente farmacevtske smeri;
 • izvajanje informativne dejavnosti.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Uprava, Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto:

 • Direktorica: mag. Miroslava Abazović, mag. farm., spec.
  Tel.: 07 39 32 902
 • Pomočnica direktorice: Meta Štupar, univ. dipl. ekon.
  Tel.: 07 39 32 903
 • Finančno računovodska služba: Katarina Bregar Markovič, univ. dipl. ekon.
  Tel.: 07 39 32 914
 • Služba za kadrovske, pravne in splošne zadeve: Igor Petrović, univ. dipl. prav., dipl. var.
  Tel.: 07 39 32 915

Laboratoriji, Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto

 • Galenski laboratorij
  Vodja: Marjeta Selak, mag. farm., spec.
  Tel.: 07 39 32 923
 • Kontrolno-analizni laboratorij 
  Vodja: Marijan Balkovec, mag. farm., spec.
  Tel.: 07 39 32 924

Lekarne


2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba: mag. Miroslava Abazović, mag. farm., spec., direktorica zavoda
Naslov: Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 39 32 902
e-pošta: mira.abazovic@dolenjske-lekarne.si


2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto


Državni predpisi:

Predpisi so dostopni na spletnem naslovu:

Ministrstvo za zdravje
Register predpisov Republike Slovenije
Uradni list Slovenije

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 8/96 s sprem. in dopol. do 127/06)
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – ZZDej-UPB2, s sprem. in dopol. do 73/19)
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – ZZVZZ-UPB3 s sprem. in dopol. do 36/19)
Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17)
Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19)
Zakon o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09)
Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – Zkem-UPB1, s sprem. in dopol. do 83/12)
Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99 s sprem. in dopol. do 47/04)
Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 86/16, 77/17 in 73/19)
Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15)
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Uradni list RS, št. 89/08)
Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Uradni list RS, št. 105/08 in 84/18)
Pravilnik o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 28/18 in 71/18)
Pravilnik o izdaji zdravil prek medmrežja (Uradni list RS, št. 87/15)
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94 s sprem. in dopol. do 64/18)
Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 86/08 s sprem. in dopol. do 17/14)
Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (UL L 119, 4.5.2016, str. 1–88)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07)
Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – ZVPot-UBP2 s sprem. in dopol. do 31/18)
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – ZDUZ-UPB2 s sprem. in dopol. do 7/18)
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)


Opozorilo:
Zgornje povezave na PIS, neuradna prečiščena besedila predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Dolenjske lekarne Novo mesto, p.o. ne odgovarjajo odškodninsko ali kako drugače.


2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov: 2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov:
 • Letna poročila so dostopna na spletni strani AJPES-a
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ:
 • Upravne postopke na podlagi Zakona o pacientovih pravicah, Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov.
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc: Dolenjske lekarne Novo mesto p.o. ne vodijo uradnih evidenc.

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:
 • Javna naročila
 • Obvestila
 • Seznam evidenčnih naročil (seznam po drugem odstavku 21. člena ZJN-3)


3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih sklopov:
 • Za dostop do Kataloga informacij javnega značaja na spletni strani je potrebno imeti računalnik z internetno povezavo in program za odpiranje dokumentov s končnico »pdf«,
 • po predhodnem dogovoru z odgovorno osebo za posredovanje informacij javnega značaja je katalog mogoče prevzeti na upravi Dolenjskih lekarn Novo mesto, p.o., Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto v tiskani obliki,
 • stroškovnik za dostop do informacij javnega značaja je določen v VI. Poglavju Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Aktualne objave

25.09.2020

26. september - DAN SLOVENSKIH LEKARN

Prijazno vabljeni, da nas v petek, 25. septembra, obiščete v eni izmed naših lekarn

30.07.2020

Obvestilo za uporabnike spletne lekarne

Obvestilo za uporabnike spletne lekarne

» vse objave
Koledar dogodkov

» vsi dogodki
Uporabnike Spletne lekarne Dolenjskih lekarn obveščamo, da se z dnem, 22. julij 2020, spreminjajo Splošni pogoji poslovanja. Od tega datum dalje je kupcem izdelkov Spletne lekarne Dolenjskih lekarn omogočeno plačilo s plačilnimi karticami (Visa, Mastercard in American Express).
942
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave

Izjava o skladnosti (ZDSMA)

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava

Na trenutni spletni strani so izvedene potrebne prilagoditve spletne strani po ZDMSA.
Povezava do ZDSMA: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2018-01-1351.