Osrednja vsebina
Prikaz za slabovidne

Navigacija

Zapri navigacijo

Zapri navigacijo

Informacije javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda: 

Javni lekarniški zavod Dolenjske lekarne 
Kandijska cesta 1
8000 Novo mesto

Odgovorna uradna oseba: Urška Ban, univ. dipl. ekon., direktorica
Datum prve objave kataloga: oktober 2012
Datum zadnje spremembe: 01. 01. 2024
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.dolenjske-lekarne.si

Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen preko spletnih strani Javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne, v tiskani obliki pa se nahaja v prostorih uprave zavoda, na naslovu Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto, in ga na zahtevo prosilca posreduje pooblaščena oseba.


2. SPLOŠNI PODATKI O JAVNEM LEKARNIŠKEM ZAVODU DOLENJSKE LEKARNE IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Podatki o organizaciji

Kratek opis delovnega področja: Zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno službo, ki obsega preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili, sanitetnim materialom ter farmakološkimi sredstvi za zdravljenje in za varovanje zdravja. Preskrba z zdravili obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravili.

Poleg navedenega opravlja zavod še naslednje dejavnosti:

 • preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja;
 • izdajo veterinarskih zdravil;
 • izdelavo zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev ter njihovo preverjanje kakovosti;
 • izdelovanje kozmetičnih izdelkov;
 • opravljanje analiz kontrolno analiznega laboratorija;
 • svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil;
 • izvajanje mentorske dejavnosti za dijake in študente farmacevtske smeri;
 • izvajanje informativne dejavnosti.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Uprava, Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto:

 • Direktorica: Urška Ban, univ. dipl. ekon.
  Tel.: 07 39 32 902
 • Strokovna vodja: Andrea Šetina, mag. farm.
  Tel.: 07 39 32 903
 • Finančno-računovodska služba: Jana Drakulič, univ. dipl. ekon.
  Tel.: 07 39 32 925
 • Služba za kadrovske, pravne in splošne zadeve: Mateja Ribič, univ. dipl. prav.
  Tel.: 07 39 32 915

Laboratoriji, Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto

 • Galenski laboratorij
  Vodja: Marjeta Selak, mag. farm., spec.
  Tel.: 07 39 32 923
 • Analizno-kontrolni laboratorij 
  Vodja: Marijan Balkovec, mag. farm., spec.
  Tel.: 07 39 32 924


Spletna lekarna, Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto

 
 • Odgovorna oseba: Matic Gorenc, farm. teh.
  E-naslov: spletnalekarna@dolenjske-lekarne.si
  Tel.: 07 39 32 918 Spletna lekarna. 

Družbena omrežja (Facebook, Instagram), Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto

 • Družbena omrežja
  Odgovorna oseba: Matic Gorenc, farm. teh.
  E-naslov: druzbenaomrezja@dolenjske-lekarne.si
  Tel.: 031 314 001
Lekarne:
 • Lekarna Bršljin, Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto
  E.: brsljin@dolenjske-lekarne.si, tel.: 05 90 78 700

 • ·Lekarna Črnomelj, Delavska pot 5, 8340 Črnomelj
  E.: crnomelj@dolenjske-lekarne.si, tel.: 07 30 61 591

 • ·Lekarna Dolenjske Toplice, Ulica Maksa Henigmana 57, 8350 Dolenjske Toplice
  E.: dolenjske.toplice@dolenjske-lekarne.si, tel.: 07 30 65 015

 • ·Lekarna Ločna, Šmarješka cesta 4, 8000 Novo mesto
  E.: locna@dolenjske-lekarne.si, tel.: 07 33 82 840

 • ·Lekarna Metlika, Naselje Borisa Kidriča 1, 8330 Metlika
  E.: metlika@dolenjske-lekarne.si, tel.: 07 36 91 292

 • ·Lekarna Novo mesto, Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto
  E.: novomesto@dolenjske-lekarne.si, tel.: 07 39 32 913

 • Lekarna Semič, Vajdova ulica 6, 8333 Semič
  E.: semic@dolenjske-lekarne.si, tel.: 07 30 67 064

 • Lekarna Šentjernej, Prvomajska cesta 3b, 8310 Šentjernej
  E.: sentjernej@dolenjske-lekarne.si, tel.: 07 39 34 490

 • Lekarna Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan
  E.: skocjan@dolenjske-lekarne.si, tel.: 07 30 77 131

 • Lekarna Trebnje, Goliev trg 3, 8210 Trebnje
  E.: trebnje@dolenjske-lekarne.si, tel.: 07 34 81 392

 • Lekarna Drive In Trebnje, Obrtniška ulica 14, 8210 Trebnje
  E.: trebnjedrivein@dolenjske-lekarne.si, tel.: 07 29 27 190

 • Lekarniška podružnica Mirna, Cesta na Fužine 10, 8233 Mirna
  E.: mirna@dolenjske-lekarne.si, tel.: 07 34 34 446

 • Lekarniška podružnica Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč
  E.: mirna.pec@dolenjske-lekarne.si, tel.: 07 30 78 690

 • Lekarniška podružnica Mokronog, Paradiž 14, 8230 Mokronog
  E.: mokronog@dolenjske-lekarne.si, tel.: 07 34 99 010

 • Lekarniška podružnica Šmarjeta, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice
  E.: smarjeta@dolenjske-lekarne.si, tel.: 07 30 74 156

Statut Javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne: povezava


2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba: Urška Ban, univ. dipl. ekon., direktorica zavoda
Naslov: Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 39 32 902
e-pošta: urska.ban@dolenjske-lekarne.si


2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja Javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne


Državni predpisi:

Predpisi so dostopni na spletnem naslovu:

Ministrstvo za zdravje 
Ministrstvo za zdravje
Štefanova ulica 5
1000 Ljubljana

Register predpisov Republike Slovenije
Uradni list Slovenije

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 8/96 s sprem. in dopol.)
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – ZZDej-UPB2, s sprem. in dopol.)
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – ZZVZZ-UPB3 s sprem. in dopol.)
Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 s sprem. in dopol.)
Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 s sprem. in dopol.)
Zakon o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09)
Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – Zkem-UPB1, s sprem. in dopol.)
Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99 s sprem. in dopol.)
Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 86/16, 77/17 s sprem. in dopol.)
Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 s sprem. in dopol.)
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Uradni list RS, št. 89/08)
Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Uradni list RS, št. 105/08 s sprem. in dopol.)
Pravilnik o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 28/18 s sprem. in dopol.)
Pravilnik o izdaji zdravil prek medmrežja (Uradni list RS, št. 87/15)
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94 s sprem. in dopol.)
Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 86/08 s sprem. in dopol.)
Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (UL L 119, 4.5.2016, str. 1–88)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 s sprem. in dopol.)
Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – ZVPot-UBP2 s sprem. in dopol.)
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – ZDUZ-UPB2 s sprem. in dopol.)
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s sprem. in dopol.)
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)


Opozorilo:
Zgornje povezave na PIS, neuradna prečiščena besedila predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Dolenjske lekarne ne odgovarjajo odškodninsko ali kako drugače.

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov:

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov: programske in strateške dokumente dobite ne upravi zavoda. 

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ:: organ vodi upravne postopke v skladu z Zakonom o pacientovih pravicahZakonom o dostopu do informacij javnega značaja in Splošne uredbe EU o varstvu podatkov.

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc: Dolenjske lekarne Novo mesto p.o. ne vodijo uradnih evidenc.

2.h Evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov
Organ vodi naslednje evidence osebnih podatkov:
 • Evidenca o zaposlenih delavcih,
 • Evidenca podatkov o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev,
 • Zbirka receptov izdanih zdravil,
 • Evidenca iz naslova plačil fizičnim osebam,
 • Evidenca podatkov o družinskih članih,
 • Evidenca podatkov o osebni kartici zdravil pacienta,
 • Evidenca podatkov za kognitivno farmacevtovo storitev pregled uporabe zdravil,
 • Evidenca o stroških dela,
 • Evidenca o izrabi delovnega časa,
 • Evidenca o poškodbah pri delu,
 • Evidenca o štipendistih,
 • Evidenca o izobraževanju, usposabljanju in izpolnjevanju,
 • Evidenca o osebah, ki delajo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije (študenti, dijaki),
 • Evidenca o izvajanju strokovne oz. delovne prakse,
 • Evidenca podatkov o poslovnih partnerjih,
 • Evidenca podatkov o članih sveta zavoda,
 • Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja,
 • Evidenca videoposnetkov varnostno-nadzornega sistema,
 • Evidenca oseb za potrebe marketinškega obveščanja,
 • Evidenca podatkov o avtorskih, podjemnih in najemnih pogodbah,
 • Evidenca podatkov z receptov in naročilnic za medicinsko tehnični pripomoček,
 • Evidenca podatkov o receptih za izdajo narkotikov,
 • Evidenca podatkov o veterinarskih receptov,
 • Evidenca podatkov o reklamacijah,
 • Evidenca prijav neželenih učinkov zdravil in medicinskih pripomočkov,
 • Evidenca pritožb in pohval,
 • Evidenca podatkov o disciplinskih postopkih in redni ter izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
 • Evidenca podatkov o postopkih za preprečevanje diskriminiranja, nadlegovanja in drugega trpinčenja na delovnem mestu,
 • Evidenca imetnikov Profesionalne kartice,
 • Evidenca izpolnjevanja PCT pogoja,
 • Evidenca vstopa in izstopa zaposlenih v poslovno stavbo na Kandijski cesti 1, 8000 Novo mesto,
 • Evidenca elektronskih naslovov zaposlenih.

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih sklopov:
 • Predlogi predpisov
 • Vlada RS
 • Državni zbor RS
 • Priprava in predlogi zakonodaje
 • Letna poročila so dostopna na spletni strani AJPES-a
 • Upravne postopke na podlagi Zakona o pacientovih pravicah, Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov.
 • Javna naročila
 • Obvestila
 • Seznam evidenčnih naročil (seznam po drugem odstavku 21. člena ZJN-3)
 • Za dostop do Kataloga informacij javnega značaja na spletni strani je potrebno imeti računalnik z internetno povezavo in program za odpiranje dokumentov s končnico »pdf«,
 • po predhodnem dogovoru z odgovorno osebo za posredovanje informacij javnega značaja je katalog mogoče prevzeti na upravi Dolenjskih lekarn Novo mesto, p.o., Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto v tiskani obliki,
 • stroškovnik za dostop do informacij javnega značaja je določen v VI. Poglavju Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
×
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti.

NASTAVITVE