UKREPI ZA OMEJITEV ŠIRJENJA OKUŽBE S KORONAVIRUSOM
- V primeru znakov okužbe dihal (vročina, kašelj, težko dihanje) ostanite doma, zdravnika pa z bolezenskimi znaki seznanite po telefonu.
- Po zdravila v lekarno napotite zdravega svojca oziroma drugo zdravo osebo.
- Oseba, ki bo prevzela vaša zdravila v lekarni, naj bo seznanjena z vso terapijo, ki jo prejemate.
- V lekarni vzdržujte varnostno razdaljo (vsaj 1 meter).
Več si lahko preberete tukaj.

ZAPRI

Informacije javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda: 

Dolenjske lekarne Novo mesto, p.o.
Kandijska cesta 1
8000 Novo mesto

Odgovorna uradna oseba: mag. Miroslava Abazović, mag. farm., spec., direktorica
Datum prve objave kataloga: oktober 2012
Datum zadnje spremembe: 01. 01. 2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.dolenjske-lekarne.si

Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen preko spletnih strani javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto, v tiskani obliki pa se nahaja v prostorih uprave zavoda, na naslovu Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto, in ga na zahtevo prosilca posreduje pooblaščena oseba.


2. SPLOŠNI PODATKI O JAVNEM ZAVODU DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram zavoda in podatki o organizaciji

Kratek opis delovnega področja: Zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno službo, ki obsega preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili, sanitetnim materialom ter farmakološkimi sredstvi za zdravljenje in za varovanje zdravja. Preskrba z zdravili obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravili.

Poleg navedenega opravlja zavod še naslednje dejavnosti:

 • preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja;
 • izdajo veterinarskih zdravil;
 • izdelavo zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev ter njihovo preverjanje kakovosti;
 • izdelovanje kozmetičnih izdelkov;
 • opravljanje analiz kontrolno analiznega laboratorija;
 • svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil;
 • izvajanje mentorske dejavnosti za dijake in študente farmacevtske smeri;
 • izvajanje informativne dejavnosti.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Uprava, Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto:

 • Direktorica: mag. Miroslava Abazović, mag. farm., spec.
  Tel.: 07 39 32 902
 • Pomočnica direktorice: Metka Štupar, univ. dipl. ekon.
  Tel.: 07 39 32 903
 • Finančno računovodska služba: Katarina Bregar Markovič, univ. dipl. ekon.
  Tel.: 07 39 32 914
 • Služba za kadrovske, pravne in splošne zadeve: Igor Petrović, univ. dipl. prav., dipl. var.
  Tel.: 07 39 32 915

Laboratoriji, Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto

 • Galenski laboratorij
  Vodja: Marjeta Selak, mag. farm., spec.
  Tel.: 07 39 32 923
 • Kontrolno-analizni laboratorij 
  Vodja: Marijan Balkovec, mag. farm., spec.
  Tel.: 07 39 32 924

Spletna lekarna, Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto

 • Spletna lekarna, spletnalekarna@dolenjske-lekarne.si
  Odgovorna oseba: Matej Prhne, farm. teh.
  Tel.: 07 39 32
Lekarne:
 • Lekarna Bršljin, Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto
  E.: brsljin@dolenjske-lekarne.si, tel.: 05 90 78 700

 • ·Lekarna Črnomelj, Delavska pot 5, 8340 Črnomelj
  E.: crnomelj@dolenjske-lekarne.si, tel.: 07 30 61 591

 • ·Lekarna Dolenjske Toplice, Ulica Maksa Henigmana 57, 8350 Dolenjske Toplice
  E.: dolenjske.toplice@dolenjske-lekarne.si, tel.: 07 30 65 015

 • ·Lekarna Ločna, Šmarješka cesta 4, 8000 Novo mesto
  E.: locna@dolenjske-lekarne.si, tel.: 07 33 82 840

 • ·Lekarna Metlika, Naselje Borisa Kidriča 1, 8330 Metlika
  E.: metlika@dolenjske-lekarne.si, tel.: 07 36 91 292

 • ·Lekarna Novo mesto, Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto
  E.: novomesto@dolenjske-lekarne.si, tel.: 07 39 32 913

 • Lekarna Semič, Vajdova ulica 6, 8333 Semič
  E.: semic@dolenjske-lekarne.si, tel.: 07 30 67 064

 • Lekarna Šentjernej, Prvomajska cesta 3b, 8310 Šentjernej
  E.: sentjernej@dolenjske-lekarne.si, tel.: 07 39 34 490

 • Lekarna Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan
  E.: skocjan@dolenjske-lekarne.si, tel.: 07 30 77 131

 • Lekarna Trebnje, Goliev trg 3, 8210 Trebnje
  E.: trebnje@dolenjske-lekarne.si, tel.: 07 34 81 392

 • Lekarna Drive In Trebnje, Obrtniška ulica 14, 8210 Trebnje
  E.: trebnjedrivein@dolenjske-lekarne.si, tel.: 07 29 27 190

 • Lekarniška podružnica Mirna, Cesta na Fužine 10, 8233 Mirna
  E.: mirna@dolenjske-lekarne.si, tel.: 07 34 34 446

 • Lekarniška podružnica Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč
  E.: mirna.pec@dolenjske-lekarne.si, tel.: 07 30 78 690

 • Lekarniška podružnica Mokronog, Paradiž 14, 8230 Mokronog
  E.: mokronog@dolenjske-lekarne.si, tel.: 07 34 99 010

 • Lekarniška podružnica Šmarjeta, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice
  E.: smarjeta@dolenjske-lekarne.si, tel.: 07 30 74 156


2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba: mag. Miroslava Abazović, mag. farm., spec., direktorica zavoda
Naslov: Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 39 32 902
e-pošta: mira.abazovic@dolenjske-lekarne.si


2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto


Državni predpisi:

Predpisi so dostopni na spletnem naslovu:

Ministrstvo za zdravje
Register predpisov Republike Slovenije
Uradni list Slovenije

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 8/96 s sprem. in dopol. do 127/06)
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – ZZDej-UPB2, s sprem. in dopol. do 203/20)
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – ZZVZZ-UPB3 s sprem. in dopol. do 51/21)
Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 s sprem. in dopol. do 177/20)
Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19)
Zakon o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09)
Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – Zkem-UPB1, s sprem. in dopol. do 83/12)
Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99 s sprem. in dopol. do 47/04)
Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 86/16, 77/17 in 73/19)
Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20)
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Uradni list RS, št. 89/08)
Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Uradni list RS, št. 105/08 in 84/18)
Pravilnik o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 28/18, 71/18 in 5/20)
Pravilnik o izdaji zdravil prek medmrežja (Uradni list RS, št. 87/15)
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94 s sprem. in dopol. do 61/21)
Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 86/08 s sprem. in dopol. do 17/14)
Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (UL L 119, 4.5.2016, str. 1–88)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07)
Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – ZVPot-UBP2 s sprem. in dopol. do 31/18)
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – ZDUZ-UPB2 s sprem. in dopol. do 7/18)
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)


Opozorilo:
Zgornje povezave na PIS, neuradna prečiščena besedila predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Dolenjske lekarne Novo mesto, p.o. ne odgovarjajo odškodninsko ali kako drugače.

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov: 2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov: 2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopko
Vrste postopkov, ki jih vodi organ: 2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc: Dolenjske lekarne Novo mesto p.o. ne vodijo uradnih evidenc.

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumenSklopi informacij
sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
 
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih sklopov:
 • Predlogi predpisov
 • Vlada RS
 • Državni zbor RS
 • Priprava in predlogi zakonodaje
 • Letna poročila so dostopna na spletni strani AJPES-a
 • Upravne postopke na podlagi Zakona o pacientovih pravicah, Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov.
 • Seznam, imena zbirk, dostop do njih in vsebina le teh so objavljeni na spletni strani Informacijskega pooblaščenca.
 • Javna naročila
 • Obvestila
 • Seznam evidenčnih naročil (seznam po drugem odstavku 21. člena ZJN-3)
 • Za dostop do Kataloga informacij javnega značaja na spletni strani je potrebno imeti računalnik z internetno povezavo in program za odpiranje dokumentov s končnico »pdf«,
 • po predhodnem dogovoru z odgovorno osebo za posredovanje informacij javnega značaja je katalog mogoče prevzeti na upravi Dolenjskih lekarn Novo mesto, p.o., Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto v tiskani obliki,
 • stroškovnik za dostop do informacij javnega značaja je določen v VI. Poglavju Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Aktualne objave

06.07.2021

Lekarna Mirna obvestilo

Lekarna Mirna obvestilo

14.06.2021

Otvoritev Lekarne Drive In Trebnje

sreda, 23. junija 2021, ob 12.00

» vse objave
Koledar dogodkov

» vsi dogodki
Uporabnike Spletne lekarne Dolenjskih lekarn obveščamo, da se z dnem, 22. julij 2020, spreminjajo Splošni pogoji poslovanja. Od tega datum dalje je kupcem izdelkov Spletne lekarne Dolenjskih lekarn omogočeno plačilo s plačilnimi karticami (Visa, Mastercard in Maestro).
Otvoritev Lekarne Drive In Trebnje
Farmacevt svetuje
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave

Izjava o dostopnosti