Osrednja vsebina
Prikaz za slabovidne

Navigacija

Zapri navigacijo

Zapri navigacijo

Kakovostna in varna zdravstvena oskrba je tista, ki dosledno dosega izide zdravljenja, ki so primerljivi s standardi ali najboljšimi praksami.

Temelji na načelih uspešnosti, varnosti, pravočasnosti, kontinuitete, učinkovitosti, enakopravnosti in osredotočenja na pacienta.
Za zagotavljanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave se uporabljajo različni pristopi, metode in orodja ter vključuje strateško načrtovanje, uvajanje, spremljanje in nadzor sistema kakovosti zdravstvenega varstva.

Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu za obdobje 2023 – 2031 upošteva štiri globalne cilje zdravstva: izide za posameznika in populacijo, stroške na posameznika in populacijo, izkušnje pacientov in zadovoljstvo zaposlenih.
 
Celovita kakovost javnega zdravstva, kamor sodi tudi lekarniška dejavnost, temelji na kakovosti sistema zdravstvenega varstva, zadovoljstvu pacientov z zdravstveno oskrbo in izidi zdravljenja ter kakovosti poslovanja.
 

Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) v III. Poglavju (23. člen) določa naloge za izboljševanje kakovosti in varnosti v lekarniški dejavnosti, na podlagi česar:

 •         določamo program in letne načrte za izboljševanje kakovosti in varnosti,
 
 •         izdelujemo varnostne protokole za posamezne storitve,
 
 •         izvajamo notranjo presojo dobre prakse,
 
 •         spremljamo kazalnike kakovosti in izsledke objavi na svoji spletni strani,
 
 •         imamo vzpostavljen sistem za obvladovanje tveganj,
 
 •         anonimizirano spremljamo in analiziramo opozorilne nevarne dogodke in napake pri          izvajanju lekarniške dejavnosti.
 
Kazalniki kakovosti so oblikovani z namenom vrednotenja delovanja sistema zdravstvenega varstva in lekarniške obravnave pacientov.
Merjenje rezultatov je nujno za vrednotenje, saj omogoča prepoznavanje dobrih praks in priložnosti za izboljšave.
Z meritvami lahko spremljamo tudi učinkovitost ukrepov, namenjenih doseganju boljših rezultatov.
 

Ti so povezani z načeli kakovosti:

 • osredotočenost na pacienta,
 • varnost – izvajanje zdravstvene dejavnosti brez preprečljivih škodljivih dogodkov,
 • uspešnost – izvajanje zdravstvene dejavnosti z najboljšimi izidi zdravljenja,
 • učinkovitost – zagotavljanje gospodarnosti oz. preprečevanje razsipnosti pri opremi, materialu, času, ljudeh in stroških,
 • dostopnost (pravočasnost) – zmanjševanje čakanja z izogibanjem zakasnitev za paciente in osebje (vključuje tudi fizično, psihološko in materialno dostopnost),
 • enakopravnost – enak dostop do zdravstvene obravnave brez diskriminacije.
 

Spremljanje kazalnikov kakovosti v lekarniški dejavnosti je skupek procesov, aktivnosti in ukrepov za doseganje potrebne kakovosti in varnosti.

Spodaj navajamo kazalnike kakovosti za JZ Dolenjske lekarne za leto 2022.

Politika kakovosti Dolenjskih lekarn:

 

-             upoštevanje zakonskih zahtev za opravljanje lekarniške dejavnosti
-             zagotavljanje neprekinjene oskrbe z zdravili
-             izdelava magistralnih zdravil ter galenskih izdelkov v skladu s predpisi in dobro proizvodno prakso (GMP)
-             nemotena oskrba zdravstvenih ustanov in drugih institucij z zdravili in galenskim izdelki
-             nenehen razvoj in izboljševanje naših storitev z namenom povečanja zadovoljstva uporabnikov
-             omogočanje sodobnih kognitivnih in drugih lekarniških storitev v smeri personalizirane medicine, zagotavljanja brezšivne skrbi in smotrne rabe zdravil
-             razvoj sodobnih komunikacijskih orodij in digitalizacija lekarniških storitev (spletna lekarna, družbena omrežja)
-             opravljanje lekarniške dejavnosti v sodobnih, urejenih prostorih
-             vzdrževanje in posodabljanje informacijske in tehnološke opreme
-             vodenje in posodabljanje evidenc, standardnih operativnih postopkov (SOP), protokolov in navodil za delo
-             izobraževanje in informiranje zaposlenih z namenom doseganja strokovnega razvoja in osebnega zadovoljstva zaposlenih ter zagotavljanja kakovostne in sodobne farmacevtske obravnave pacientov
-             opravljanje izobraževalne dejavnosti za dijake in študente
-             vzdrževanje in validacija delovnih naprav in opreme
-             skrb za okolje (sodelovanje v procesu zbiranja odpadnih zdravil)
-             spremljanje kazalnikov kakovosti
-             vzdrževanje stabilnosti poslovanja zavoda
-             krepitev sodelovanja s poslovnimi partnerji, zavarovalnicami, zdravstvenimi ustanovami in ustanovitelji (občinski in državni projekti za promocijo zdravja itd.)
-             zagotavljanje varstva osebnih in občutljivih podatkov
-             krepitev dobrega počutja zaposlenih na delovnem mestu, medsebojnega sodelovanja in pripadnosti zavodu
-             spodbujanje delovanja zaposlenih v skladu s Kodeksom lekarniške deontologije
 
 
 
×
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti

Uporabljamo bistvene piškotke za zagotovitev pravilnega delovanja in sledilne piškotke za razumevanje vaše interakcije z njim. Slednje bodo postavljene šele po soglasju. Naj izberem.

SPREJMI VSE
ZAVRNI