Osrednja vsebina
Prikaz za slabovidne

Navigacija

Zapri navigacijo

Zapri navigacijo

Politika zasebnosti Dolenjskih lekarn

Ker nam je varnost vaših osebnih podatkov pomembna in ker cenimo zaupnost vaših osebnih podatkov, z vašimi podatki ravnamo skrbno in odgovorno in skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20), s spremembami) in z ostalo veljavno področno zakonodajo Republike Slovenije.
 
S to politiko zasebnosti vam želimo podati vse informacije v povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov, s katerimi upravlja javni zavod Dolenjske lekarne Novo mesto p.o., Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto.
 
Upravljavec osebnih podatkov:
Javni lekarniški zavod Dolenjske lekarne
Kandijska cesta 1
8000 Novo mesto
Matična št. 5198984000
Ident. št. za DDV: SI32984375
Telefon: 07 39 32 900
E-naslov: tajnistvo@dolenjske-lekarne.si
 
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov:
DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
www.datainfo.si
e-pošta: dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300
 
Osebni podatek
Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki. Določljivi posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti. Med drugim so osebni podatki ime in priimek, naslov, IP številka, e-naslov...
 
Obdelava osebnih podatkov
Obdelava pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.
 
Namen obdelave
Upravljavec vaše osebne podatke obdeluje predvsem z namenom zagotavljanja javne službe, ki mu je bila zaupana s strani ustanoviteljev ob njegovi ustanovitvi. Javna služba, ki jo izvaja upravljavec, je primarna zdravstvena dejavnost, lekarniška dejavnost, ki jo upravljavec izvaja na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) in Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 s spremembami).
 
Upravljavec vaše osebne podatke obdeluje na naslednjih pravnih podlagah:
 • vašega soglasja – a. točka 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov;
 • za izvajanje pogodbe sklenjene med vami in upravljavcem – b. točka 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov;
 • zakonske zahteve – c. točka 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov;
 • za zaščito vašega življenja – d. točke 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov;
 • zaradi opravljanja nalog v javnem interesu – e. točka 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov;
 • zaradi zakonitih interesov upravljavca – f. točka 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. 
Katere osebne podatke obdeluje upravljavec?
 
Obdelava osebnih podatkov na podlagi zakonske zahteve
Upravljavec na podlagi:
 • Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 s spremembami), Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami), Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami), Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, s spremembami) in Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, s spremembami) obdeluje naslednje osebne podatke pacientov:
  • osebno ime,
  • naslov stalnega in začasnega prebivališča,
  • spol,
  • ZZZS številko zavarovane osebe,
  • podatke o zdravstvenem zavarovanju,
  • datum rojstva,
  • številko lekarne in
  • podatke o predpisanih zdravilih.
 • Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami), Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06, s spremembami) in Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 s spremembami), obdeluje naslednje osebne podatke svojih zaposlenih:
  • osebno ime,
  • datum rojstva, če oseba nima EMŠO,
  • kraj rojstva,
  • državo rojstva, če je kraj rojstva v tujini,
  • EMŠO,
  • davčno številko,
  • državljanstvo,
  • naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),
  • naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),
  • izobrazbo,
  • ali je delavec invalid,
  • kategorijo invalidnosti,
  • ali je delavec delno upokojen,
  • ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu,
  • ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo,
  • naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj),
  • podatke o delovnem dovoljenju,
  • podatke o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi in podatke o prenehanju pogodbe o zaposlitvi,
  • ZZZS številko,
  • številko zdravstvenega delavca, zdravstvenega sodelavca ali pooblaščene osebe izvajalca zdravstvene dejavnosti,
  • kontaktne podatke uporabnika (elektronski naslov, telefonska številka). 
Obdelava zgoraj navedenih osebnih podatkov se izvede na podlagi c. in e. točke 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Upravljavec je v zgoraj naštetih primerih dolžan obdelovati osebne podatke pacientov, ki v njegovih lekarnah prevzamejo zdravila oziroma koristijo drugo zdravstveno storitev. Upravljavec je prav tako dolžan obdelovati osebne podatke svojih zaposlenih.
 
Upravljavec na podlagi a., b. in c. točke 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe obdeluje tudi naslednje osebne podatke kandidatov, ki se prijavljajo na prosta delovna mesta, ki jih objavi upravljavec:
 • podatke iz življenjepisa,
 • podatke iz dokazil o izpolnjevanju razpisanih pogojev za zasedbo delovnega mesta in
 • druge podatke, ki jih prostovoljno posreduje kandidat. 
Upravljavec predmetne osebne podatke obdeluje z namenom izbire kandidata na objavljeno prosto delovno mesto in evidentiranja oseb, ki iščejo zaposlitev zaradi morebitnih potreb upravljavca po zaposlitvi oseb z izobrazbo oziroma delovnimi izkušnjami, ki ustrezajo upravljavcu.
 
Obdelava osebnih podatkov na podlagi sklenjene pogodbe
Za izvajanje pogodbenih obveznosti oziroma za namen sklenitve pogodbe med vami in upravljavcem, le-ta mora pridobiti potrebne osebne podatke za namen izvajanja sklenjene pogodbe. Upravljavec mora od vas prejeti osebne podatke v fazi sklepanja pogodbe za namen dokončne sklenitve pogodbe.
 
Upravljavec obdeluje samo in izključno tiste osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev in pravilno izvajanje pogodbenih obveznosti.
 
Obdelava osebnih podatkov zaradi zakonitega interesa upravljavca ali tretje osebe
Obdelava osebnih podatkov lahko temelji tudi na zakonitem interesu upravljavca ali tretje osebe, vendar le, če interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne prevladajo. V primeru uporabe zakonitega interesa upravljavec vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo.
 
Upravljavec obdeluje osebne podatke na podlagi zakonitega interesa v naslednjih primerih:
 • obdelava osebnih podatkov po zaključku pogodbenega razmerja, v obdobju, ko je mogoče uveljavljati zahtevke po pogodbi,
 • obdeluje osebne podatke upokojencev upravljavca z namenom ohranjanja stika in novoletnim obdarovanjem oziroma pogostitvijo (osebno ime, elektronski naslov, telefonska številka, naslov stalnega prebivališča). Vsak upokojeni, ki je bil pred upokojitvijo zaposlen pri upravljavcu, lahko preko elektronske pošte, ali pisno od upravljavca zahteva izbris podatkov oziroma prenehanje pošiljanja vabil,
 • zaradi zagotavljanja varnosti življenja zaposlenih in pacientov ter zaradi zagotavljanja varovanja premoženja upravljavec obdeluje osebne podatke obiskovalcev lekarn na območju, kjer se izvaja video-nadzor (slike obiskovalcev lekarn). 
Obdelava osebnih podatkov na podlagi vašega soglasja
V kolikor upravljavec nima pravne podlage izkazane na osnovi zakona, opravljanja javne naloge, pogodbene obveznosti ali zakonitega interesa, sme posameznika zaprositi za privolitev.
 
Tako lahko obdeluje določene osebne podatke posameznika tudi primeroma za naslednje namene, kadar posameznik poda za to soglasje:
 • ime in priimek ter naslov elektronske pošte za namen obveščanja in komunikacije,
 • davčno številko oziroma EMŠO za namene morebitne izvršbe v primeru neizpolnitve obveznosti,
 • fotografije, video posnetke in druge vsebine, ki se nanašajo na posameznika (npr. fotografije iz dogodkov) za namene dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih v upravljavca;
 • druge namene, za katere se posameznik strinja s privolitvijo. 
Upravljavec na podlagi vaše privolitve obdeluje osebne podatke pri spletnem poslovanju, ko:
 • oddate spletni obrazec,
 • se registrirate (naredite uporabniški račun),
 • opravite nakup (uspešno oddate naročilo),
 • se naročite na naše e-novice. 
Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namen poslovne komunikacije in ohranjevanja stika s strankami. V kolikor ste prostovoljno označili, da vas lahko obveščamo o novostih v našem zavodu, si pridružujemo pravico, da vam občasno pošljemo aktualno vsebino po e-pošti, SMS-u ali navadni pošti. Hranimo izključno tiste podatke, ki nam jih sami pošljete preko obrazca (povpraševanje, registracija) in naročila, in sicer:
 • ime, priimek, e-naslov, naslov bivališča, telefonska številka, oziroma drug podatek, ki ga vpišete. 
Kateri so ti podatki, je odvisno od obrazca (povpraševanje, registracija, splošna informacija,…)
 
Če posameznik poda soglasje za obdelavo osebnih podatkov in sedaj tega več ne želi, lahko kadarkoli zahteva prekinitev obdelave osebnih podatkov z zahtevkom po elektronski pošti na dpo@dolenjske-lekarne.si ali z redno pošto na naslov upravljavca.
 
Hramba osebnih podatkov
Upravljavec bo hranil osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega se osebni podatki obdelujejo. V kolikor upravljavec podatke obdeluje na podlagi zakona, jih bo hranil za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Pri tem je nekatere podatke treba hraniti trajno.
 
Osebne podatke, ki jih upravljavec obdeluje na osnovi pogodbenega odnosa s posameznikom, le-ta hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 6 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med posameznikom in upravljavcem do spora v zvezi s pogodbo. V takem primeru hrani podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne odločbe, arbitraže ali sodne poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne razrešitve spora.
 
Tiste osebne podatke, ki jih upravljavec obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika ali zakonitega interesa, bo le-te hranil do preklica privolitve ali do zahteve za izbris podatkov. Po prejemu preklica ali zahteve za izbris se podatki izbrišejo najkasneje v 15 dneh. Upravljavec pa bo te osebne podatke izbrisal pred preklicem, kadar bo dosežen namen obdelave osebnih podatkov, ali če tako določa zakon.
 
Izjemoma lahko upravljavec zavrne zahtevo za izbris iz razlogov svobode izražanja in obveščanja, izpolnjevanja pravne obveznosti obdelave, razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja, namena arhiviranja v javnem interesu, znanstveno ali zgodovinsko-raziskovalnih namenov ali statističnih namenov, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov.
 
Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.
 
Pogodbena obdelava osebnih podatkov
Upravljavec lahko obdelavo osebnih podatkov prenese na zunanje izvajalce s pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu upravljavca, v mejah njegovega pooblastila, ki je zapisan v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.
 
Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje upravljavec so predvsem:
 • vzdrževalci informacijskih sistemov;
 • vzdrževalci infrastrukture (videonadzor, varnostne storitve);
 • ponudniki hrambe podatkov, e-poštnih storitev in ponudniki programske opreme, storitev v oblaku;
 • ponudnik izvajanja storitev varstva in zdravja pri delu;
 • ostali izvajalci raznih storitev ali dobavitelji blaga. 
Upravljavec v nobenem primeru ne bo posredoval osebnih podatkov posameznika tretjim nepooblaščenim osebam.
 
Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil upravljavca in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za katerekoli druge namene.
 
Ne glede na zgoraj navedeno, pa je upravljavec vaše osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi zakona, dolžan posredovati naslednjim institucijam:
 • Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
 • Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje,
 • Ministrstvu za zdravje,
 • Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in
 • Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Iznos osebnih podatkov v tretje države
Vaši osebni podatki se ne prenašajo v tretje države.
 
Varovanje podatkov
Upravljavec skrbi za informacijsko varnost in varnost infrastrukture (prostorov in aplikativno sistemske programske opreme). Naši informacijski sistemi so med drugim zaščiteni s protivirusnimi programi in požarnim zidom. Uvedli smo ustrezne organizacijsko tehnične varnostne ukrepe, namenjene varstvu vaših osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkrivanjem ali dostopom ter pred drugimi nezakonitimi in nepooblaščenimi oblikami obdelave. V primeru posredovanja posebnih vrst osebnih podatkov, jih posredujemo v šifrirani obliki in zaščitene z geslom.
 
Sami ste odgovorni, da nam svoje osebne podatke posredujete varno in da so posredovani podatki točni in verodostojni. Trudili se bomo, da bodo vaši osebni podatki, ki jih obdelujemo, točni in po potrebi ažurirani.
 
Pravice posameznikov v povezavi z varstvom osebnih podatkov
 • Pravica do preklica privolitve (7. člen GDPR),
 • Pravica dostopa do osebnih podatkov (15. člen GDPR),
 • Pravica do popravka netočnih in do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov (16. člen GDPR),
 • Pravica do izbrisa osebnih (17. člen GDPR),
 • Pravica do omejitve obdelave (18. člen GDPR),
 • Pravica do obvestila o popravku, izbrisu osebnih podatkov ali omejitvi njihove obdelave (19. člen GDPR),
 • Pravica do prenosljivosti podatkov (20. člen GDPR). 
Vlogo za uveljavitev pravic lahko oddate:
 • elektronsko (dpo@dolenjske-lekarne.si),
 • po pošti (Dolenjske lekarne Novo mesto p.o., Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto, s pripisom DPO) ali
 • osebno (Dolenjske lekarne Novo mesto p.o., Uprava, Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto). 
V svoji vlogi navedite vaše identifikacijske podatke, na podlagi katerih vas bomo lahko identificirali (ime in priimek, e-pošta, telefon, naslov stalnega prebivališča ali drug podatek).
 
Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, lahko upravljavec od vas zahteva dodatne podatke, izvedbeni postopek uveljavljanja pravic pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da vas ne more zanesljivo identificirati.
 
Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakor koli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, poda pritožbo pri nadzornemu organu - Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:
Republika Slovenija
Informacijski pooblaščenec
Zaloška 59
1000 Ljubljana
https://www.ip-rs.si.
 
Končne določbe
Upravljavec si pridržuje pravico do spremembe in dopolnitev te politike zasebnosti, če je to potrebno zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov ali zaradi uskladitve z dejanskim poslovanjem upravljavca.
 
Politika zasebnosti velja in se uporablja od 06. 10. 2021 dalje.
 
Javni lekarniški zavod Dolenjske lekarne 
 
×
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti.

NASTAVITVE